கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.லூக்கா 11 : 9.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: