கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; லூக்கா 11:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: