கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 3:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: