“சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று; உண்டானதொன்றும் அவராலேயல்லாமல் உண்டாகவில்லை.”யோவான் 1:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: