சமாதானம்பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்; மத்தேயு 5:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: