“சுரமண்டலத்தினால் கர்த்தரைத் துதித்து, பத்து நரம்பு வீணையினாலும் அவரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள்.”சங்கீதம் 33:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: