ஜீவனைப்பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது; என் உதடுகள் உம்மைத் துதிக்கும். Psalms 63:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: