தன் இருதயத்தை நம்புகிறவன் மூடன்; ஞானமாய் நடக்கிறவனோ இரட்சிக்கப்படுவான். நீதிமொழிகள் 28:26

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: