“தமக்குக் காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மைத் தேடுகிற ஆத்துமாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர்.”புலம்பல் 3:25

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: