தாகமாய் இருப்பவர்களே,நீங்கள் அனைவரும் நீர்நிலைகளுக்கு வாருங்கள்.ஏசாயா 55:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: