திக்கற்றவர்களுக்கும்,அனாதைக்கும்,நீரே துணை. தி.பாடல்கள் 10 : 14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: