“திக்கற்றவர்களுடைய ஜெபத்தை அலட்சியம்பண்ணாமல், அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார்.”சங்கீதம் 102:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: