தீங்கு என்னைத் துன்புறுத்தாது நீர் பாதுகாத்தருள்வீராக. 1 குறிப்பேடு (நாளாகமம்) 4:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: