தூய ஆவியின் ஒருமைப்பாட்டைக் காத்துக்கொள்வோம்.எபேசியர் 4:3.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: