தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 5:17-18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: