தேசமே, பயப்படாதே, மகிழ்ந்து களிகூரு; கர்த்தர் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார்.யோவேல் 2:21

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: