தேவனே, என்னைக் காப்பாற்றும், உம்மை நம்பியிருக்கிறேன். சங்கீதம் 16:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: