“தேவனே, சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும்.”சங்கீதம் 51:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: