“தேவன் அருளிய சொல்லிமுடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம்.”2 கொரிந்தியர் 9:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: