தேவன் தமது கிருபையையும் தமது சத்தியத்தையும் அனுப்புவார் Psalms 57:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: