“தேவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் “ரோமர் 4:21

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: