தேவரீர் உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானதை எங்களுக்குச் செய்யும்; நியாயாதிபதிகள் 10:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: