“தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர்; என் தேவனாகிய கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவார்.”சங்கீதம் 18:28

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: