தொண்டு ஆற்றவும்,தம் உயிரைக்கொடுக்கவும் வந்தவர் நம் இயேசு கிறிஸ்து. மத்தேயு 20:28.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: