நன்மையால் தீமையை வெல்லுங்கள்!! ரோமர் 12 : 21

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: