நன்மை செய்வதில் மனம் தளர வேண்டாம். 2 தெசலோனிக்கர் 3 : 13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: