நமக்கு எதிராக செய்த பொல்லாப்பை தேவன் அவர்கள் மேலேயே திருப்புவார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: