நமக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் ஆயுதம் நிலைத்திராது

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: