நம்முடைய சூழ்நிலைகளை அறிந்து செயல்படும் தேவன்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: