நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நலன் அளிப்பார்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: