நம்முடைய பெற்றோரை மதித்து அன்புக்காட்டி நடப்போம். வி.ப.20:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: