நம்மை வழிநடத்திச் செல்பவர் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவரே!

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: