நம் கடவுளின் பெயரால் வெற்றிக்கொடி நாட்டுவோமாக! தி.பா.20:5.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: