நம் பகைவர் கையின்றும் ஆண்டவர் நம்மை மீட்டருள்வார். மீக்கா 4:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: