“நாங்கள் உபவாசம்பண்ணி, எங்கள் தேவனிடத்திலே அதைத் தேடினோம்; எங்கள் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளினார். “எஸ்றா 8:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: