“நானோ எப்பொழுதும் நம்பிக்கைகொண்டிருந்து, மேன்மேலும் உம்மைத் துதிப்பேன்.”சங்கீதம் 71:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: