நானோ, கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் Psalms 31:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: