“நானோ தேவனை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; கர்த்தர் என்னை இரட்சிப்பார்.”சங்கீதம் 55:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: