“நான் இன்றுமுதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றான்.”ஆகாய் 2:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: