“நான் உங்களோடு இருக்கிறேன்”என்கிறார் நம் ஆண்டவர். ஆகாய் 1:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: