‘ நான் உனக்குச் சொன்னதைச் செய்யுமளவும் உன்னைக் கைவிடுவதில்லை”ஆதியாகமம் 28:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: