நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி, உன் காயங்களை ஆற்றுவேன். எரேமியா 30:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: