நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை. எபிரேயர் 13 : 5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: