நான் உன் வாயோடே இருந்து, நீ பேசவேண்டியதை உனக்குப் போதிப்பேன். யாத்திராகமம் 4:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: