“நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர்;”மல்கியா 3:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: