நான் கூப்பிட்ட நாளிலே எனக்கு மறுஉத்தரவு அருளினீர்; சங்கீதம் 138:3

You may also like...

1 Response

  1. s.usha says:

    Jesus i love you

Leave a Reply

%d bloggers like this: