“நான் சமீபத்திற்கு மாத்திரமா தேவன், தூரத்திற்கும் தேவன் அல்லவோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.”எரேமியா 23:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: