”நான் விருந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன்…” (மத்தேயு 22:4)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: