நாம் கிரகிக்கக்கூடாத பெரியகாரியங்களை அவர் செய்கிறார். Job 37:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: