”நீங்களும் நுழைவதில்லை; நுழைவோரையும் தடுக்கிறீர்கள்” (லூக்கா 11:52)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: